Hur gör man?

Den vanligaste frågan från privatpersoner är “hur gör man”? Kort sagt så har man en dialog om vilka önskemål som finns med utgångspunkt från möjligheterna.

Det är bra att ta reda på så mycket förutsättningar som möjligt, ex vilka planbestämmelser som gäller. Om det finns några eller det är utom plan. Vilka önskemål finns hos kunden. Hur ska huset användas. Funktionerna snarare än ytorna. Vilka förebilder finns.

En uppdragsbekräftelse skrivs där en sammanfattning av uppdraget görs med en ungefärlig kostnadsnivå och inom vilken tid man kan presentera ett förslag. Förslaget brukar oftast vara i form av skisser med en eller flera alternativ. Och man försöker visualisera på olika sätt för att förklara tankarna bakom. För en skiss är vanligen en syntes av BBR (Boverkets byggnadsregler) och estetik. Här finns konstruktions-sätt, funktioner, material, möblerbarhet, förvaring, tillgänglighet, energi, ljusets väg in i huset, utsikter, entrévägar, huset placerat i ett sammanhang mm.  I en helhet. Och inte något uppdrag är likt det andra!

Efter ett möte där skisser presenteras går kunden hem och funderar. Och utifrån sina egna prioriteringar tas beslut hur man går vidare. När man känner sig mogen för ett beslut om fortsättningen så kan man börja rita upp det digitalt. Kontoret jobbar med 3D sedan många år. Fördelen är att man kan åskådliggöra huset på ett mer lättbegripligt sätt. Och i slutändan går det snabbare att jobba på det sättet.

Kunden tar del av ritningarna som man kommer överens om och stämmer av innan de skickas in till byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret med en situationsplan. Och under vägen kan man diskutera vem som ska bygga, hur underlaget för entreprenören ska se ut, kulörer och material. Så långt om bygglov. Se även Projektering.